Skip to main content

AccessTr.neT


Access Data Görüntüleme

Access Data Görüntüleme

#1
Merhaba Arkadaşlar
Access datalarınıza bakabileceğiniz bir program.Geliştirmek sizlere kalmış kolay gelsin.

Not:2003 ve altı veri tabanlarını destekler.

Access Data Görüntüleme

Kod:
'Forma Eklenecek Kontroller
'1 Adet ComboBox     Adı  cmbDatabase Olacak
'1   "  ListBox       "   dblist         "
'1   "  Datagrid1     "   Datagrid1      "
'1   "  CommondButon  "   cmdListele     "
'1   "  Adodc         "   Adodc1         "
'1   "  CommonDialog  "   CommonDialog1  "
'1   "  Module        "   Module1        "

'MODULE YAZILACAK KOD Buradan Başlıyor.

Public ADO As Object
Public recset As New ADODB.Recordset
Public dbFile As String
Public dbFile2 As String

Public Function ADOConnection(dbFile As String)
    Set ADO = CreateObject("Adodb.Connection")
    If ADO.State <> 0 Then ADO.Close
        ADO.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dbFile & ";Persist Security Info=False"
        Set recset = ADO.OpenSchema(adSchemaTables)
        Do While Not recset.EOF
            If UCase(Left(recset.Fields("TABLE_NAME"), 4)) <> "MSYS" Then Form1.dblist.AddItem (recset.Fields("TABLE_NAME"))
            recset.MoveNext
        Loop
End Function

Public Function CenterScreen(frmform As Form)
    frmform.Left = (Screen.Width - frmform.Width) / 2
    frmform.Top = (Screen.Height - frmform.Height) / 2
End Function

'Module Yazılacak Kod Burada Son Buluyor.

'FORMA YAZILACAK KOD Buradan Başlıyor.

Private Sub cmbDatabase_DropDown()
CommonDialog1.ShowOpen
    cmbDatabase.Text = CommonDialog1.FileName
End Sub

Private Sub cmdListele_Click()
   dblist.Clear
    If CommonDialog1.FileName <> "" Then ADOConnection CommonDialog1.FileName
    dbFile2 = CommonDialog1.FileName
End Sub

Private Sub dblist_Click()
With Adodc1
        .ConnectionString = ADO
        .CommandType = adCmdText
        .RecordSource = "Select * From " & Me.dblist.Text & ""
        Set Datagrid1.DataSource = Adodc1
        .Refresh
    End With
Exit Sub
End Sub

Private Sub Form_Load()
With Adodc1
        .ConnectionString = dbFile
        .CommandType = adCmdText
End With
CenterScreen Me
End Sub

MsDataGrid Nesnesindeki sonucu yazıcıya göndermek için

Kod:
Private Sub cmdYazdir_Click()
Call GridPrint(Datagrid1)
End Sub


Public Sub GridPrint(gridQuery As DataGrid)
Dim I         As Integer
Dim J         As Integer
Dim PTab      As Integer
   For I = 0 To gridQuery.ApproxCount - 1
      PTab = 20
      If Printer.CurrentY + Printer.TextHeight(gridQuery.Text) > Printer.ScaleHeight - 0 Then
         Printer.NewPage
      End If
      On Error Resume Next
      gridQuery.Row = I
      On Error GoTo 0
      For J = 0 To gridQuery.Columns.Count - 1
         gridQuery.Col = J
         Printer.Print Trim$(gridQuery.Text); Tab(PTab);
         PTab = PTab + 20
      Next
      Printer.Print
   Next
Printer.EndDoc
End Sub

OĞULCAN & OLCAYTUĞ

Oğulcan Excel Web Sitesi
Excel İle Programlama
Cevapla
#2
emeğine sağlık çok teşekkür ederim
Cevapla
#3
Sn hocam teşekkürler. Emeğinize sağlık. Hemen hayata geçirmeli..Img-grin
Cevapla
#4
Teşekkürler.
Cevapla
#5
Sn Oğulcan92 bu değerli bilgi ve paylaşım için teşekkürler. Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
#6
Dostlar merhaba;

Dosya yüklenmiyor ve aşağıdaki gibi ileti alıyorum.

Ne yapmalıyım?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task