Skip to main content

AccessTr.neT


ACCESS'E EXCEL IMPORT ETME BUTONU

ACCESS'E EXCEL IMPORT ETME BUTONU

Çözüldü #1
MERHABA BİR Access PROJEM VAR. Excel IMPORT ETME BUTONU OLACAK VE KULLANICI BUTONA TIKLAYIP "İSTEDİĞİ Excel DOSYASINI" IMPORT EDECEK. BUNU FORM OLUŞTURARAK Vba İLE YAPACAĞIM GALİBA. YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
Cevapla
Çözüldü #2
Merhaba.
Eğer seçilecek Excel dosyası belli ise:

Visual Basic Code
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, "Tablo_Adi", "Excel_Dosyasi_Yolu_ve_Adi", True


Seçilecek Excel dosyasını "Dosya Aç" dialog kutusu vasıtası ile seçmek için:

Visual Basic Code
Private Secilen As String
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OpenFilename) As Long
Private Type OpenFilename
  lStructSize As Long
  hwndOwner As Long
  hInstance As Long
  lpstrFilter As String
  lpstrCustomFilter As String
  nMaxCustFilter As Long
  iFilterIndex As Long
  lpstrFile As String
  nMaxFile As Long
  lpstrFileTitle As String
  nMaxFileTitle As Long
  lpstrInitialDir As String
  lpstrTitle As String
  Flags As Long
  nFileOffset As Integer
  nFileExtension As Integer
  lpstrDefExt As String
  lCustData As Long
  lpfnHook As Long
  lpTemplateName As String
End Type

Private Function DosyaAcFonksiyonu() As String
  Dim Secilenin As OpenFilename
  Secilenin.lStructSize = Len(Secilenin)
  Secilenin.hwndOwner = hwnd
  Secilenin.lpstrFilter = "Excel Dosyaları (*.xls*)" & Chr$(0) & "*.xls" & Chr$(0) & Chr(0) & Chr(0)
  Secilenin.lpstrFile = String(256, 0)
  Secilenin.nMaxFile = 255
  Secilenin.lpstrTitle = "Dosya Aç"
  Secilenin.Flags = &H800000 + &H1000 + &H8 + &H4
  GetOpenFileName Secilenin
  If Mid(Secilenin.lpstrFile, 1, 1) <> Chr(0) Then DosyaAcFonksiyonu = Secilenin.lpstrFile
  Secilen = Secilenin.lpstrFile
End Function

Private Sub Komut0_Click()
  Dim Dosya As String
  Dosya = DosyaAcFonksiyonu
  If Dosya <> "" Then DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, "Tablo_Adi", Dosya, True
End Sub


Yalnız her iki durumda da veri alınacak tablo adı belli olmalı.
Veri alınacak tablo Access veritabanında yok ise oluşturulur, var ise veriler veritabanına eklenir, yalnız alınacak Excel tablosundaki ve eklenecek veritabanındaki alan başlıkları farklı olmamalı, yoksa hata verir.

Mesajlarımızı Türkçe yazım kurallarına uygun yazalım.
Emeğe saygı gösterelim, bir teşekkürü çok görmeyelim.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da