Skip to main content

AccessTr.neT


Access'te İfadeler ve örnekleri

benremix
benremix
11
21638

Access'te İfadeler ve örnekleri

#1
ACCESS İFADE ÖRNEKLERİ


Bu makalede ifade örnekleri verilmiştir. İfade, sonuçta tek bir değer veren matematik veya mantıksal işleç, sabit, işlev, tablo alanı, denetim ve özelliklerin bileşimidir. Değerleri hesaplamak, verileri doğrulamak, alan veya denetimlerin varsayılan özelliğini ayarlamak için ifadeler kullanabilirsiniz.

Not Bu makale ifade oluşturmak için temel adımlar sağlamakla birlikte, Microsoft Office Access 2007 tarafından ifade oluşturmak için sağlanan araçları kullanmaya yönelik kapsamlı bir kılavuz değildir. İfade oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Bu makale

Form ve raporlarda kullanılan ifadelere örnekler

Sorgular ve filtrelerde kullanılan ifadelere örnekler

Varsayılan değer ifadelerine örnekler

Alan geçerlilik kuralı ifadelerine örnekler

Makro koşulu ifadelerine örnekler


İfadeleri anlama

Office Access 2007 uygulamasında, ifade deyimi formül ile eşanlamlıdır. İfade, bir sonuç üretmek amacıyla tek başına veya birlikte kullanabileceğiniz olası bir takım öğelerden oluşur. Bu öğeler şunları içerir:

Tanımlayıcılar form veya raporlardaki tablo alanı veya denetimlerin adları ya da bu alan veya denetimlerin özellikleridir

İşleçler, örneğin + (artı) veya - (eksi)

SUM veya AVG gibi işlevler

Metin dizeleri veya bir ifade tarafından hesaplanmayan sayılar gibi gibi sabitler (değişmeyen değerler) .

İfadeleri birçok şekilde kullanabilirsiniz; hesaplama yapmak, bir denetimin değerini almak veya bir sorguya ölçüt sağlamak bunlardan yalnızca birkaçıdır.

İfadelerin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için İfade Oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Form ve raporlarda kullanılan ifadelere örnekler

Bu bölümdeki tablolarda, bir form veya raporda bulunan bir denetimde değer hesaplamaya yaran ifadelere örnekler verilmiştir. Hesaplanan bir denetim oluşturmak için, bir tablo alanı veya sorgu yerine, bu denetimin DenetimKaynağı özelliğine bir ifade girersiniz.

Aşağıdaki adımlarda, varolan bir form veya raporda bir metin kutusu denetimine nasıl ifade girileceği açıklanmaktadır.

Hesaplanan denetim oluşturma

Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz form veya raporu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

Form veya raporda, değiştirmek istediğiniz metin kutusu denetimini sağ tıklatın (metin kutusuyla ilişkili etiketi değil) ve kısayol menüsünden Özellikler'i tıklatın.

Gerekirse, Tümü veya Veri sekmelerinden birini tıklatın. Her iki sekmede de Denetim Kaynağı özelliği vardır.

Denetim Kaynağı özelliğinin yanındaki kutuyu tıklatın ve ifadenizi yazın. Örneğin, aşağıdaki bölümde bulunan tablonun İfade sütunundan bir ifadeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Özellik sayfasını kapatın.

Metin birleştiren veya uygulayan ifadeler

Aşağıdaki tabloda bulunan ifadeler metin dizelerini birleştirmek için & (ve işareti) ve + (artı) işleçlerini kullanır, bir metin dizesini uygulamak için yerleşik işlevleri kullanır veya hesaplanan denetim oluşturmak için metin üzerinde farklı şekilde çalışır.

İfade
Sonuç

="N/A"
Yok değerini görüntüler.

=[Ad] & " " & [Soyad]
Ad ve Soyad adlı tablo alanlarında bulunan değerleri görüntüler. Bu örnekte, Ad alanını, bir boşluk karakterini (tırnak içinde) ve Soyad alanını birleştirmek için & işleci kullanılır.

=Left([ÜrünAdı], 1)
Left işlevini kullanarak ÜrünAdı denilen bir alan veya denetimin değerinin ilk karakterini görüntüler.

=Right([MalKodu], 2)
Right işlevini kullanarak MalKodu adında bir alan veya denetimdeki değerin ilk 2 karakterini görüntüler.

=Trim([Adres])
Trim işlevini kullanarak, Adres denetiminin değerini, varsa başında ve sonundaki boşlukları kaldırarak görüntüler.

=IIf(IsNull([Bölge]), [Şehir] & " " & [PostaKodu], [Şehir] & " " & [Bölge] & " " & [PostaKodu])
IIF işlevini kullanarak, Bölge denetimindeki değer boş olduğu takdirde Şehir ve PostaKodu denetimlerinin değerlerini görüntüler; tersi durumda, Şehir, Bölge ve PostaKodu denetimlerinin değerlerini boşluklarla ayrılmış olarak görüntüler.

=[Şehir] & (" " + [Bölge]) & " " & [PostaKodu]
+ işlecini ve boş değer yaymayı kullanarak, Bölge alan veya denetimindeki değer boş olduğu takdirde Şehir ve PostaKodu denetimlerinin değerlerini görüntüler; tersi durumda, Şehir, Bölge ve PostaKodu alan veya denetimlerinin değerlerini boşluklarla ayrılmış olarak görüntüler.

Boş değer yayma, bir ifadenin herhangi bir bileşeni boş olursa, ifadenin tümü boş olacak anlamına gelir. + işleci boş değer yaymayı destekler; & işleci desteklemez.


Üstbilgi ve altbilgilerdeki ifadeler

Form veya raporlarda sayfa numaralarını görüntülemek veya yazdırmak için Sayfa ve Sayfalar özelliklerini kullanırsınız. Sayfa ve Sayfalar özellikleri yalnızca yazdırma veya baskı önizleme sırasında kullanıldığı için, form veya raporun özellik sayfasında görünmezler. Tipik olarak bu özellikleri kullanmak için, form veya raporun üstbilgi veya altbilgi bölümüne bir metin kutusu yerleştirip, aşağıdaki tabloda gösterilenler gibi bir ifade kullanırsınız.

Form ve raporlarda üstbilgi ve altbilgi kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Form veya rapora sayfa numaraları ekleme başlıklı makaleye bakın.

İfade
Örnek sonuç

=[Sayfa]
1

="Sayfa " & [Sayfa]
Sayfa 1

="Sayfa " & [Sayfa] & " / " & [Sayfalar]
Sayfa 1 / 3

=[Sayfa] & " / " & [Sayfalar] & " Sayfalar"
1 / 3 Sayfa

=[Sayfa] & "/" & [Sayfalar] & " Sayfalar"
1/3 Sayfa

=[Ülke/bölge] & " - " & [Sayfa]
İngiltere - 1

=Format([Sayfa], "000")
001

="Yazdırma: " & Date()
Yazdırma: 31/12/07


Aritmetik işlem yapan ifadeler

İki veya daha fazla alan veya denetimde bulunan değerleri toplamak, çıkarmak, çarpmak ve bölmek için ifadeler kullanabilirsiniz. Ayrıca tarihler üzerinde aritmetik işlemler yapmak için de ifadeler kullanabilirsiniz. Örneğin, İstenenTarih adında bir Tarih/Saat tablo alanınız olduğunu düşünelim. Alanda veya alana bağlı bir denetimde, =[İstenenTarih] - 2 ifadesi, İstenenTarih alanındaki geçerli değerlerden iki gün öncesine eşit bir tarih/saat değeri döndürür.

İfade
Sonuç

=[AltToplam]+[Nakliye]
AltToplam ve Nakliye alanlarının veya denetimlerinin değerlerinin toplamı.

=[İstenenTarih]-[SevkTarihi]
İstenenTarih ve SevkTarihi alan veya denetimlerinin tarih değerleri arasındaki zaman aralığı.

=[Fiyat]*1.06
Fiyat alanı veya denetiminin değeri ile 1,06'nın sonucu (Fiyat değerine yüzde 6 ekleme yapar).

=[Miktar]*[Fiyat]
Miktar ve Fiyat alanlarının veya denetimlerinin değerlerinin sonucu.

[ÇalışanToplamı]/[ÜlkeBölgeToplamı]
ÇalışanToplamı ve ÜlkeBölgeToplamı alanlarının veya denetimlerinin değerlerinin bölümü.


Not Bir ifadede aritmetik işleç (+, -, * ve /) kullandığınızda, ifadedeki denetimlerde birinin değeri boşsa, bütün ifadenin sonucu boş olur; buna Boş değer yayma denir. İfadede kullandığınız denetimlerden birindeki herhangi bir kaydın boş değer içerme olasılığı varsa, NZ işleviyle boş değeri sıfıra dönüştürerek boş değer yayma özelliğinden kaçınabilirsiniz; örneğin, =Nz([AltToplam])+Nz([Nakliye]).

İşlev hakkında daha fazla bilgi için, NZ İşlevi başlıklı makaleye bakın.

Başka alan veya denetimlerdeki değerlere başvuruda bulunan ifadeler

Bazen, başka bir form veya rapordaki bir alan veya denetim gibi başka bir yerde bulunan bir değere gereksinim duyarsınız. Değeri başka bir alan veya denetimden döndürmek için ifade kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, formlarda hesaplanmış denetimler içinde kullanabileceğiniz ifade örneklerini listelemektedir.

İfade
Sonuç

=Forms![Siparişler]![SiparişNo]
Siparişler formundaki SiparişNo denetiminin değeri.

=Forms![Siparişler]![Siparişler Alt Formu].Form![Sipariş Alttoplamı]
Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formdaki SiparişlerAlttoplamı denetiminin değeri.

=Formlar![Siparişler]![Siparişler Alt Formu]![ÜrünNo].Sütun(2)
ÜrünNo içindeki üçüncü sütunun değeri, Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formda bulunan çok sütunlu liste kutusu. (0 birinci sütuna, 1 ikinci sütuna karşılık gelir ve diğerleri de böylece devam eder.)

=Formlar![Siparişler]![Siparişler Alt Formu]![Fiyat] * 1.06
Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formda bulunan fiyat denetiminin ürün değeri ve 1,06 (Fiyat denetiminin değerine yüzde 6 eklenir).

=Üst Öğe![SiparişNo]
Geçerli alt formun ana veya üst öğe formundaki SiparişNo denetiminin değeri.


Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, raporlarda hesaplanan denetimler kullanmanın bazı yollarını gösterir. Bu ifadeler Rapor özelliğine başvuruda bulunur.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için, Rapor Özelliği başlıklı makaleye bakın.

İfade
Sonuç

=Rapor![Fatura]![SiparişNo]
"Fatura" adlı rapordaki "SiparişNo" adlı denetimin değeri.

=Rapor![Özet]![Özet Alt Raporu]![SatışToplamı]
Özet raporda bulunan Özet Alt Raporu adlı alt rapordaki SatışToplamı denetiminin değeri.

=Üst Öğe![SiparişNo]
Geçerli alt raporun ana veya üst öğe raporundaki SiparişNo denetim değeri.


Değerleri saymaya, toplamaya ve ortalamasını almaya yarayan ifadeler

Bir veya daha fazla alan veya denetimin değerlerini hesaplamak için, toplama işlevi adı verilen bir tür işlev kullanabilirsiniz. Örneğin, bir rapordaki grup altbilgisi için bir grup toplamı hesaplayabilir veya bir formdaki öğeler için bir sipariş alt toplamı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca bir veya daha fazla alandaki öğelerin sayısını da hesaplayabilir veya bir ortalama değer hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, Avg, Count ve Sum gibi işlevleri kullanmanın bazı yollarını gösterir.

İfade
Açıklaması

=Avg([Nakliye])
Avg işlevini kullanarak, "Nakliye" adlı bir tablo alanının veya denetimin değerlerinin ortalamasını görüntüler.

=Count([SiparişNo])
Count işlevini kullanarak, SiparişNo denetimindeki kayıtların sayısını görüntüler.

=Sum([Satışlar])
Sum işlevini kullanarak Satışlar denetiminin değerlerinin toplamını görüntüler.

=Sum([Miktar]*[Fiyat])
Sum işlevini kullanarak, Miktar ve Fiyat denetimlerinin değerlerinin toplam sonucunu görüntüler.

=[Satışlar]/Sum([Satışlar])*100
Satışlar denetiminin değerinin, Satışlar denetimindeki tüm değerlerin toplamına bölünmesiyle bulunan satış yüzdesini görüntüler.

Not Denetimin Biçim özelliğini Yüzde olarak ayarlarsanız, ifadeye *100 koymayın.


Toplama işlevlerini kullanma ve alan ve sütunlardaki değerlerin toplamını hesaplama konusunda daha fazla bilgi için, Sorgu kullanarak veri toplama, Sorgu kullanarak veri sayma, Veri sayfasındaki satırları sayma ve Veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme başlıklı makalelere bakın.

Etki alanı topluluğu işlevleri kullanarak değerleri seçmeli olarak saymaya, toplamaya ve aramaya yarayan ifadeler

Değerleri seçmeli olarak toplamanız veya saymanız gerektiğinde, etki alanı topluluğu işlevi adı verilen bir işlevi kullanırsınız. "Etki alanı" bir veya daha fazla tablodaki bir veya daha fazla alandan ya da bir veya daha fazla form veya rapordaki bir veya daha fazla denetimden oluşur. Örneğin, bir tablo alanındaki değerleri bir formda bulunan bir denetimdeki değerlerle eşleyebilirsiniz.

İfade
Açıklaması

=DLookup("[KişiAdı]", "[Üreticiler]", "[ÜreticiKimliği] = " & Formlar("Üreticiler")("[ÜreticiKimliği]"))
Dlookup işlevini kullanarak, Üreticiler tablosundaki KişiAdı alanının değerini döndürür (burada tablodaki ÜreticiKimliği alanının değeri, Üreticiler formundaki ÜreticiKimliği denetiminin değeriyle eşleşir).

=DLookup("[KişiAdı]", "[Üreticiler]", "[ÜreticiKimliği] = " & Formlar![Yeni Üreticiler]![ÜreticiKimliği])
Dlookup işlevini kullanarak, Üreticiler tablosundaki KişiAdı alanının değerini döndürür (burada tablodaki ÜreticiKimliği alanının değeri, Yeni Üreticiler formundaki ÜreticiKimliği denetiminin değeriyle eşleşir).

=DSum("[SiparişTutarı]", "[Siparişler]", "[MüşteriKimliği] = 'RATTC'")
Dsum işlevini kullanarak, Siparişler tablosunda bulunan SiparişTutarı alanındaki değerlerin toplamını döndürür (burada, MüşteriKimliği RATTC'dir).

=DCount("[Emekli]","[Varlıklar]","[Emekli]=Evet")
DCount işlevini kullanarak, Varlıklar tablosunda bulunan Emekli alanındaki (Evet/Hayır alanıdır) Evet değerlerinin sayısını döndürür.


Tarihleri işleyen ve hesaplayan ifadeler

Tarih ve saat izleme, en temel veritabanı eylemlerinden biridir. Örneğin, borçlular hesabınıza işlemek için fatura tarihinden itibaren kaç gün geçtiğini hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi tarih ve saatleri biçimlendirmenizin çeşitli yolları vardır.

İfade
Açıklaması

=Date()
Date işlevini kullanarak, geçerli tarihi gg-aa-yy biçiminde görüntüler; burada aa ayı (1 - 12 arası), gg günü (1 - 31 arası) ve yy yılın son iki basamağını (1980 - 2099 arası) gösterir.

=Format(Now(), "hh")
Format işlevini kullanarak, geçerli tarih için yılın hafta numarasını görüntüler; burada hh 1 - 53 arası haftaları gösterir.

=DatePart("yyyy", [SiparişTarihi])
DatePart işlevini kullanarak, SiparişTarihi denetimindeki değerin dört basamaklı yılını görüntüler.

=DateAdd("y", -10, [TaahhütTarihi])
DateAdd işlevini kullanarak, TaahhütTarihi denetiminin değerinden 10 gün önceki tarihi görüntüler.

=DateDiff("d", [SiparişTarihi], [SevkTarihi])
DateDiff işlevini kullanarak, SiparişTarihi ve SevkTarihi denetimlerinin değerleri arasındaki gün sayısı farkını görüntüler.

=[FaturaTarihi] + 30
Tarihler üzerinde aritmetik işlemler yaparak, FaturaTarihi alanında veya denetiminde bulunan tarihten 30 gün sonraki tarihi hesaplar.


İki olası değerden birini döndüren koşullu ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek ifadeler, iki olası değerden birini döndürmek için IIF işlevini kullanır. IIF işlevine üç bağımsız değişken geçirirsiniz: İlk bağımsız değişken Doğru veya Yanlış değeri döndürmesi gereken bir ifadedir. İkinci bağımsız değişken, ifade doğru olduğu takdirde döndürülecek olan değer ve üçüncü bağımsız değişkense, ifade yanlış olduğu takdirde döndürülecek olan değerdir.

Alıntı
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
#2
Sn benremix, Çok teşekkürler...
Cevapla
#3
Paylaşımınıza çok teşekkürler.
Cevapla
#4
Eline Sağlık benremix
FX-Etopla
Liste Kutusu Oluşturma
Cevapla
#5
Paylaşım için çok teşekkürler Sayın Benremix.
Hayri16, 12-11-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
#6
(16/02/2010, 05:47)benremix yazdı: =Left([ÜrünAdı], 1)
Left işlevini kullanarak ÜrünAdı denilen bir alan veya denetimin değerinin ilk karakterini görüntüler.

=Right([MalKodu], 2)
Right işlevini kullanarak MalKodu adında bir alan veya denetimdeki değerin ilk 2 karakterini görüntüler.

bu güzel bilgiler için teşekkür ederim


=Right([MalKodu], 2) ilk 2 karakterini değilde sağdan 2 karakterini gösterir sanırım.
Hayat bu
ölsende yaşamaya mecbursun!
UNUTMA!!!(hafta sonu mesai olmadığından mesajlardaki çözümleri ancak hafta içi uygulayabiliyorum)
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da