Skip to main content

AccessTr.neT


ADO Hatası

ADO Hatası

Çözüldü #1
Değerli Arkadaşlar;
Programım da kayıt bölümünde ADO kullanıyorum. Aşağıda verdiğim sub da görüntülerini eklediğim hatayı veriyor. Forumda bir kaç arama yaptım ama çözüm bulamadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Visual Basic Code
Private Sub kaydet_Click() 'Kayıt bölümü
Dim yeniyol As String
Dim yenidosya As String
Dim eskiyol As String
Dim eskidosya As String
Dim a1, a2, a3, say As Integer
Dim kayyer As String
Dim kaydos As String
Dim ekle As StringMetin129 = ""
' 1- Boşluk kontrolü yap
If fkitapad = "" Or IsNull(fkitapad) Then
MsgBox ("Kitap Adını boş geçemezsiniz")
fkitapad.SetFocus
Exit Sub
End If

'Dosya hazırlık işlemleri
eskidosya = dosyaad & "." & uzanti
   a1 = Len(Right(kitapseckutu.Column(1), Len(kitapseckutu.Column(1)) - InStrRev(kitapseckutu.Column(1), "\")))
   a2 = Len(kitapseckutu.Column(1))
   a3 = a2 - a1
eskiyol = Left(kitapseckutu.Column(1), a3)
Metin129 = eskiyol
yenidosya = fkitapad & "." & uzanti
yeniyol = CurrentProject.Path & "\" & "KITAP" & "\"
 
 ' Seçeneklere bak

If adsecim = 1 And yersecim = 1 Then  'ad değiştir, klasöre kopyala
FileCopy kitapseckutu.Column(1), yeniyol & yenidosya
kaydos = yenidosya
kayyer = yeniyol & yenidosya
'eskisini silme mesajı
 ElseIf adsecim = 1 And yersecim = 2 Then 'ad değiştir , olduğu yerde bırak
 FileCopy kitapseckutu.Column(1), eskiyol & yenidosya
 kaydos = yenidosya
 kayyer = eskiyol & yenidosya
 'eskisini silme mesajı
  ElseIf adsecim = 2 And yersecim = 1 Then 'ad kalsın, klasöre kopyala
  FileCopy kitapseckutu.Column(1), yeniyol & eskidosya
  kaydos = eskidosya
  kayyer = yeniyol & eskidosya
  'eskisini silme mesajı
End If

 Dim rs As New ADODB.Recordset
 rs.Open "F_KITAP", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic

'With rs
 rs.AddNew
 rs("kitapadi") = fkitapad
 rs("yeri") = kayyer
 rs("sayfa") = fsayfa
 rs("edbturno") = edebiturkutu
 rs("genturno") = genelturkutu
 rs("altturno") = altturkutu
 rs("ozturno") = ozelturkutu
 'burada sorun olabilir.
 If ankelliste <> "" Or ankelliste <> Null Then 'ankelliste boş değilse
   For say = 0 To ankelliste.ListCount - 1
    rs("ankelno" & say + 1) = ankelliste.Column(0, say)
   Next
 End If
 
 rs("yayinevino") = yayevikutu
 rs("basyil") = fbasyil
 rs("basno") = fbassay
 rs("kisakonu") = fkisakonu
 rs("okunma") = oku
 rs("onkapakyolu") = fonkapakyolu
 rs("arkakapakyolu") = farkakapakyolu
 rs("dilno") = dilkutu
rs.Update
'End With
 rs.Close
 

'Yazar bağnatılarını yap

If secilenyazarliste <> "" Or secilenyazarliste <> Null Then 'yazar seçilmişse...
For say = 0 To secilenyazarliste.ListCount - 1
  ekle = "INSERT INTO T_YAZARBAG ( kitapno, yazarno)" _
    & " values(fkno,secilenyazarliste.column(0,say))"
  DoCmd.RunSQL ekle
Next
End If
'Çevirmen bağlantılarını yap

If secilencevirmenliste <> "" Or secilencevirmenliste <> Null Then 'cevirmen seçilmişse...
For say = 0 To secilencevirmenliste.ListCount - 1
  ekle = "INSERT INTO T_CEVIRMENBAG ( kitapno, cevirmenno)" _
    & " values(fkno,secilencevirmenliste.column(0,say))"
  DoCmd.RunSQL ekle
Next
End If

'Notlar bağlantılarını yap
 
If faciklama <> "" Or faciklama <> Null Then  'not kısmında yazı varsa
 ekle = "INSERT INTO T_NOTLAR ( kitapno, aciklama)" _
    & " values(fkno,'" & faciklama & "' )"
  DoCmd.RunSQL ekle
End If

'geçici dosyadan sil

' Mesajı ver
MsgBox (fkitapad & " adlı kitabınızın kaydı başarıyla tamamlanmıştır")
' Ekranı temizle yeni kayda hazırla
temizle
kitapseckutu.SetFocus


End Sub

Hayri16, 12-11-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 01/12/2010, 16:01, Düzenleyen: Hayri16.
Cevapla
Çözüldü #2
rsopen "SELECT * FROM F_KİTAP", .......

şeklinde denermisiniz...
Please return your positive or negative ...
Cevapla
Çözüldü #3
İlginize çok teşekkür ederim Sayın horozufuk;
Ama maalesef olmadı. Aşağıdaki hatayı aldım.
Hayri16, 12-11-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #4
FROM yazmayı unutmuşum tekrar deneyiniz.
Please return your positive or negative ...
Cevapla
Çözüldü #5
Bu seferki hata mesajımız şöyle;
Hayri16, 12-11-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla
Çözüldü #6
Örneğinizi eklermisiniz.
Please return your positive or negative ...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da