Skip to main content

AccessTr.neT


Alfabetik Seçim

Alfabetik Seçim

Çözüldü #1
İyi günler KOlay gelsin
PrPrivate Sub DtDonem_AfterUpdate()
Dim txtDonem As Date
Dim OgRs As New ADODB.Recordset
Dim sOrGu As String
If IsNull(Me.DtDonem) Then Exit Sub 'Tarih alanı boşsa çık
sOrGu = "select * from tblOgretmen WHERE (Durumu='Aktif');" 'öğretmenler tablosundan öğretmen seç"
Me.DtDonem = Format(Me.DtDonem, "yyyymm") 'Dönem Formatla
txtDonem = DateSerial(Left(Me.DtDonem, 4), Mid(Me.DtDonem, 5), 1) 'Tarih

If DCount("*", "TblNobet", "format([donem],'yyyymm')=" & Me.DtDonem) = 0 Then 'ilgili döneme ait kayıt yoksa
OgRs.Open sOrGu, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Do While Not OgRs.EOF 'her öğretmen için NÖBET tablosuna isim ekle
CurrentDb.Execute "insert into TblNobet (BelId,donem) values (" & OgRs.Fields(0) & ", " & CLng(txtDonem) & ")"
OgRs.MoveNext
Loop
End If
Me.Filter = "Donem=" & CLng(txtDonem) 'sadece ilgili dönemi göster
Me.FilterOn = True
RenkGor (txtDonem) 'hy___cuma,ct,pazar günleri kırmızı, aydaki gün sayısı kadar metin kutusu görünür
End Sub


kodunda
6. Satırda
sOrGu = "select * from tblOgretmen WHERE (Durumu='Aktif');" 'öğretmenler tablosundan öğretmen seç"

Öğretmen seçiminde hangi sıra göz önünde bulunduruluyor.
ifadesi ile seçilen öğretmenler alfabetik sıraya göre seçim nasıl sıralayabilirim.
Cevapla
#2
sOrGu = "select * from tblOgretmen WHERE (Durumu='Aktif') ORDER BY [öğretmenAdınınolduğuAlanAdı];" kodunu dener misiniz?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task