Skip to main content

AccessTr.neT


excel Out Of Memory Sorunu

martineden-30
martineden-30
2
165

excel Out Of Memory Sorunu

Çözüldü #1
Sub aktar()
'Tbas = Now
Dim rg As Range
Dim son, sonstn, zSon, SonSatir As Long
Dim dizi As Variant
Dim puDizi As Variant
Dim iSonSutun As Integer


iSonSutun = Sayfa1.Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

Dim isim As String, aktif As Boolean
son = Sayfa1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
'MsgBox iSonSutun
Set rg = Sayfa1.Range("4:" & iSonSutun & son)
dizi = rg
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
.Calculation = xlCalculationManual
End With
Sayfa37.Range("A3:N5000").Clear

m = -1
ReDim puDizi(100, 1568)

For i = 1 To UBound(dizi)
If dizi(i, 2) = "True" Then
isim = dizi(i, 4)
m = m + 1
End If


If dizi(i, 4) = isim Then
puDizi(m, 0) = m + 1
puDizi(m, 1) = dizi(i, 4)

If dizi(i, 5) <> "" Then a = dizi(i, 5)
puDizi(m, 2) = a


If dizi(i, 12) = "101" Then
puDizi(m, 3) = dizi(i, iSonSutun)
b = dizi(i, iSonSutun)
End If
If dizi(i, 12) = "119" Then
puDizi(m, 4) = dizi(i, iSonSutun)
c = dizi(i, iSonSutun)
End If
If dizi(i, 12) = "103" Then
puDizi(m, 5) = dizi(i, iSonSutun)
f = dizi(i, iSonSutun)
End If
If dizi(i, 12) = "117" Then
puDizi(m, 6) = dizi(i, iSonSutun)
d = dizi(i, iSonSutun)
End If
If dizi(i, 12) = "116" Then
puDizi(m, 7) = dizi(i, iSonSutun)
e = dizi(i, iSonSutun)
End If

If dizi(i, 12) = "106" Then
puDizi(m, 8) = dizi(i, iSonSutun)
bel = dizi(i, iSonSutun)
End If
puDizi(m, 13) = b + c + d + e + f + bel

End If

Next i

Sayfa37.Range("A3").Resize(m + 1, UBound(puDizi)) = puDizi
With Application
.DisplayAlerts = True
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.StatusBar = False
End With
'Sayfa37.Range("A" & m + 5 & ":N5000").Clear
Sayfa37.Range("A3:N" & m + 4).Borders.LineStyle = xlSolid
Sayfa37.Range("D3:N" & m + 4).HorizontalAlignment = xlCenter
Sayfa37.Range("B" & m + 4) = "Toplam"
Sayfa37.Range("d" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("D3Lol" & m + 3))
Sayfa37.Range("e" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("e3:e" & m + 3))
Sayfa37.Range("f" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("f3:f" & m + 3))
Sayfa37.Range("g" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("g3:g" & m + 3))
Sayfa37.Range("h" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("h3:h" & m + 3))
Sayfa37.Range("i" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("i3:i" & m + 3))
Sayfa37.Range("n" & m + 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(Sayfa37.Range("n3:n" & m + 3))

With Sayfa37.Range("n3:n" & m + 4)
.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.HorizontalAlignment = xlCenter
.Borders.LineStyle = xlSolid
End With
With Sayfa37.Range("A" & m + 4 & ":N" & m + 4)
.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.HorizontalAlignment = xlCenter
.Borders.LineStyle = xlSolid

End With

zSon = Sayfa37.Cells(Rows.Count, 14).End(xlUp).Row '14 ==> N sütunu
Sayfa37.Range("N3") = "=sum(D3:M3)"
Sayfa37.Range("N3:N" & zSon).FillDown

'Başlık Yazdırma
Sayfa37.Cells(1, 1) = Worksheets("Ayar").Cells(7, 1) & Chr(10) & UCase(Replace(Replace(Format(Worksheets("Ayar").Cells(1, 1), "MMMM"), "ı", "I"), "i", "İ") & " " & "AYI EK DERS ÇİZELGESİ" & " (" & Worksheets("ayar").Cells(15, 1) & ")")


'Onaylayan bilgisi
SonSatir = Sheets("Puantaj2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Dolu son Satırı Bul
'Tarih Yazdır
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 4, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 4, 13)).Merge 'Hücre birleştir
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 4, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 4, 13)).HorizontalAlignment = xlCenter 'Birleştirilen Hücreleri Ortala
Sayfa37.Cells(SonSatir + 4, 11) = Date 'Birleştirilen Hücreye Tarih Bas
'Müdür YAzdır
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 6, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 6, 13)).Merge 'Hücre birleştir
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 6, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 6, 13)).HorizontalAlignment = xlCenter 'Birleştirilen Hücreleri Ortala
Sayfa37.Cells(SonSatir + 6, 11) = Worksheets("Ayar").Cells(5, 1)
'Unvan Yazdır
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 7, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 7, 13)).Merge 'Hücre birleştir
Sayfa37.Range(Sayfa37.Cells(SonSatir + 7, 11), Sayfa37.Cells(SonSatir + 7, 13)).HorizontalAlignment = xlCenter 'Birleştirilen Hücreleri Ortala
Sayfa37.Cells(SonSatir + 7, 11) = Worksheets("Ayar").Cells(6, 1)

MsgBox ("Veriler Başarıyla MEB Çizelgeye aktarıldı") ' Tbit & " - " & Tbas)
End Sub


"out of memory" hatası alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
martineden-30, 11-04-2010 tarihinden beri AccessTr.neT Üyesidir.
Cevapla
#2
Out Of Memory hatası kodunuz çalışırken bilgisayarınızın bellek kapasitesinin sonuna geldiği anlamına gelir. Bütün işlemleri tek bir kodun içinde yapmak yerine işlemi parçalara ayırmayı ve kodunuzu optimize etmeyi deneyin ve işlemlerinizin sırasına göre işi biten değişkenleri boşaltıp belleğinizde yer açın.
optimize etmeye çalışırken tek bir kod yöntemine döngüye odaklanmayın. Mesela aşağıdaki kod ile kendi kodunuzu karşılaştırın örnek olarak sizin kodlarınızı kısmen optimize edecek olursak:
Kod:
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, wsAyar As Worksheet
    Dim dataRange As Range
    Dim resultRange As Range
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long
    Dim puDizi() As Variant
    Dim m As Long
    Dim b As Double, c As Double, d As Double, e As Double, f As Double, bel As Double
    Dim isim As String
    
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.DisplayAlerts = False
    Application.EnableEvents = False
    
    Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
    Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa37")
    Set wsAyar = ThisWorkbook.Sheets("Ayar")
    
    lastRow = ws1.Cells(ws1.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
    Set dataRange = ws1.Range("A4:N" & lastRow)
    Set resultRange = ws2.Range("A3:N5000")
    resultRange.Clear
    
    m = -1
    ReDim puDizi(100, 13)
    
    For i = 1 To dataRange.Rows.Count
        If dataRange.Cells(i, 2).Value = True Then
            isim = dataRange.Cells(i, 4).Value
            m = m + 1
        End If
        
        If dataRange.Cells(i, 4).Value = isim Then
            ' Verileri işle
            If dataRange.Cells(i, 5) <> "" Then
                puDizi(m, 2) = dataRange.Cells(i, 5).Value
            End If
            
            Select Case dataRange.Cells(i, 12).Value
                Case "101"
                    b = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
                Case "119"
                    c = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
                Case "103"
                    f = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
                Case "117"
                    d = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
                Case "116"
                    e = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
                Case "106"
                    bel = dataRange.Cells(i, dataRange.Columns.Count).Value
            End Select
        End If
        
        puDizi(m, 0) = m + 1
        puDizi(m, 1) = isim
        puDizi(m, 3) = b
        puDizi(m, 4) = c
        puDizi(m, 5) = f
        puDizi(m, 6) = d
        puDizi(m, 7) = e
        puDizi(m, 8) = bel
        puDizi(m, 13) = b + c + d + e + f + bel
    Next i
    
    resultRange.Resize(m + 1, UBound(puDizi, 2)).Value = puDizi
    resultRange.Borders.LineStyle = xlSolid
    resultRange.HorizontalAlignment = xlCenter
    
    ' Diğer işlemler
    ' ...
    
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.EnableEvents = True

gibi kodlarınızı sadeleştirmeyi ve örneğin önce aktarımı sonra formatlamayı yapmak gibi parçalara bölmeyi de değerlendirin.
Cevapla
#3
Sayın Atoykan teşekkür ediyorum.
Dediklerinizi dikkate alıp tekrar deneyeceğim...
martineden-30, 11-04-2010 tarihinden beri AccessTr.neT Üyesidir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task