Skip to main content

AccessTr.neT


Fare tekerleği - MouseWhell On/Off

Fare tekerleği - MouseWhell On/Off

Thumbs Up #1
Aşağıdaki kodu modül olarak kayıt edin
Ekteki DLL dosyasını uygulama klasörüne kopyalayın

Kod
Option Compare Database

Option Explicit

Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" _
Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long

Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" _
(ByVal hLibModule As Long) As Long

Private Declare Function StopMouseWheel Lib "MouseHook" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal AccessThreadID As Long, Optional ByVal blIsGlobal As Boolean = False) As Boolean

Private Declare Function StartMouseWheel Lib "MouseHook" _
(ByVal hWnd As Long) As Boolean

Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long

Private hLib As Long


Public Function MouseWheelON() As Boolean
MouseWheelON = StartMouseWheel(Application.hWndAccessApp)
If hLib <> 0 Then
  hLib = FreeLibrary(hLib)
End If
End Function

Public Function MouseWheelOFF(Optional GlobalHook As Boolean = False) As Boolean
Dim s As String
Dim blRet As Boolean
Dim AccessThreadID As Long

On Error Resume Next
s = "Sorry...cannot find the MouseHook.dll file" & vbCrLf
s = s & "Please copy the MouseHook.dll file to your Windows System folder or into the same folder as this Access MDB."
hLib = LoadLibrary("MouseHook.dll")
If hLib = 0 Then
  hLib = LoadLibrary(CurrentDBDir() & "MouseHook.dll")
  If hLib = 0 Then
    MsgBox s, vbOKOnly, "MISSING MOUSEHOOK.dll FILE"
    MouseWheelOFF = False
    Exit Function
  End If
End If
AccessThreadID = GetCurrentThreadId()
MouseWheelOFF = StopMouseWheel(Application.hWndAccessApp, AccessThreadID, GlobalHook)
End Function

Function CurrentDBDir() As String
Dim strDBPath As String
Dim strDBFile As String
  strDBPath = CurrentDb.NAME
  strDBFile = Dir(strDBPath)
  CurrentDBDir = Left$(strDBPath, Len(strDBPath) - Len(strDBFile))
End Function

Formda fare tekerleği iptal için örnek ...

Kod
Private Sub Form_Load()
Dim blRet As Boolean
blRet = MouseWheelOFF(False)
End Sub
.rar MouseHook.rar (Dosya Boyutu: 14,87 KB | İndirme Sayısı: 109)
okileturc, 18-03-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 21/03/2009, 15:24, Düzenleyen: okileturc.
Cevapla
#2
Daha önce bir soruya cevaben adminimiz vermişti ancak yeni bir başlık altında olması iyi olmuş...

Teşekkürler...
NZ Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DSum ve Sum Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
DLookup Fonksiyonunun (İşlevinin) Ayrıntılı Anlatımı İçin Tıklayın...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da