Skip to main content

AccessTr.neT


Grafik Kodlamada Hata Alıyorum

Grafik Kodlamada Hata Alıyorum

Çözüldü #1
Function GrafikKaynak(TabloAdi As String, AyAdi As String, GrafAdi As String)
connection_open

sql1 = "select * from " & TabloAdi & " where format(tarih,'m.yyyy')='" & AyAdi & "';"
rsGrf.Open sql1, conn, adOpenKeyset, adLockPessimistic
Worksheets(TabloAdi).Cells.Clear
Worksheets(TabloAdi).Range("A1").CopyFromRecordset rsGrf
'debug.print "rsGrf.Fields.Count", rsGrf.Fields.Count

Dim AlanSay As Integer
For AlanSay = 1 To rsGrf.Fields.Count
'debug.print "rsGrf(AlanSay - 1).Name : ", AlanSay, rsGrf(AlanSay - 1).Name
Worksheets(TabloAdi).Cells(1, AlanSay).Value = rsGrf(AlanSay - 1).Name
Next AlanSay
    Worksheets(TabloAdi).Range("A2").CopyFromRecordset rsGrf


'hy ListView veri ekle

With grafik.ListView1
For i = 0 To rsGrf.Fields.Count - 1
.ColumnHeaders.Add , , rsGrf.Fields(i).Name

Next i
End With

If rsGrf.RecordCount > 0 Then rsGrf.MoveFirst


Dim lw_rec As ListItem
With grafik.ListView1

.ListItems.Clear

Do While Not rsGrf.EOF
Set lw_rec = .ListItems.Add(, , rsGrf.Fields(0).Value)

For X = 1 To rsGrf.Fields.Count - 1
lw_rec.SubItems(X) = IIf(IsNull(rsGrf.Fields(X).Value), "0", rsGrf.Fields(X).Value)
Next X

rsGrf.MoveNext
Loop
.FullRowSelect = True
.Gridlines = True
.View = lvwReport


End With

rsGrf.Close
conn.Close
'hy UserForm Grafik ekleme________________________
Dim sTempFile As String
Dim sChartName As String
Dim oChart As Chart

'BARAJ KOTU DEĞİŞİM GRAFİĞİ
sTempFile = Environ("temp") & "\temp.gif"
Debug.Print GrafAdi


Set oChart = Worksheets("örnekgrafik").ChartObjects(CStr(GrafAdi)).Chart

oChart.Export Filename:=sTempFile, FilterName:="GIF"

grafik.Image3.Picture = LoadPicture(sTempFile)

Kill sTempFile
MsgBox "bitti"
End FunctionKalın punto ile yazılan yerde butona bastığımda hata alıyorum sürekli
Cevapla
#2
Bir gün önce çalışıyordu şimdi hata veriyor kodlar anlamadım gerçekten
Cevapla
#3
Grafikte bi hata veriyor birde vermiyor anlamadım gerçekten.

grafik.Image3.Picture = LoadPicture(sTempFile) burada hata veriyor kapatıp açıyorum bir iki grafik geliyor sonra hata veriyor
Sonra açtıklarında da hata vermeye başlıyor.
Son Düzenleme: 25/08/2020, 13:56, Düzenleyen: merttr07.
Cevapla
#4
Export komutundan kaynaklanan bir sorun galiba, resimler 0 boyutlu yani hatali oluştuğundan resim yüklenmediği için hata veriyor. Ama henüz çözümü bulamadim
Cevapla
#5
Çok az sorunlar kaldı çöze bilsem gerçekten sıkıntılar bitecek .Sorun hala devam etmekte
Son Düzenleme: 26/08/2020, 11:10, Düzenleyen: merttr07.
Cevapla
#6
Grafikte en son attığınızda oChart.Activate bu kısımdan arıza verdi onu silince ilk olan garfiği gösteriyor sonrası yine yok
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da