Skip to main content

AccessTr.neT


VB6 ile Ping atmak.

VB6 ile Ping atmak.

#1

Visual Basic Code
Option Explicit

Const SOCKET_ERROR = 0
Const MAX_IP = 10

Private Type WSAdata
wVersion As Integer
wHighVersion As Integer
szDescription(0 To 255) As Byte
szSystemStatus(0 To 128) As Byte
iMaxSockets As Integer
iMaxUdpDg As Integer
lpVendorInfo As Long
End Type

Private Type Hostent
h_name As Long
h_aliases As Long
h_addrtype As Integer
h_length As Integer
h_addr_list As Long
End Type

Private Type IP_OPTION_INFORMATION
TTL As Byte
Tos As Byte
Flags As Byte
OptionsSize As Long
OptionsData As String * 128
End Type

Private Type IP_ECHO_REPLY
Address(0 To 3) As Byte
Status As Long
RoundTripTime As Long
DataSize As Integer
Reserved As Integer
data As Long
Options As IP_OPTION_INFORMATION
End Type

Private Declare Function GetHostByName Lib "wsock32.dll" Alias "gethostbyname" (ByVal HostName As String) As Long
Private Declare Function WSAStartup Lib "wsock32.dll" (ByVal wVersionRequired&, lpWSAdata As WSAdata) As Long
Private Declare Function WSACleanup Lib "wsock32.dll" () As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
Private Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" () As Long
Private Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal HANDLE As Long) As Boolean
Private Declare Function IcmpSendEcho Lib "ICMP" (ByVal IcmpHandle As Long, ByVal DestAddress As Long, ByVal RequestData As String, ByVal RequestSize As Integer, RequestOptns As IP_OPTION_INFORMATION, ReplyBuffer As IP_ECHO_REPLY, ByVal ReplySize As Long, ByVal Timeout As Long) As Boolean

Public Function Ping(sAddr As String, Optional Timeout As Integer = 2000) As Integer
Dim hFile As Long, lpWSAdata As WSAdata
Dim hHostent As Hostent, AddrList As Long
Dim Address As Long, rIP As String
Dim OptInfo As IP_OPTION_INFORMATION
Dim EchoReply As IP_ECHO_REPLY

Call WSAStartup(&H101, lpWSAdata)

If GetHostByName(sAddr + String(64 - Len(sAddr), 0)) <> SOCKET_ERROR Then
CopyMemory hHostent.h_name, ByVal GetHostByName(sAddr + String(64 - Len(sAddr), 0)), Len(hHostent)
CopyMemory AddrList, ByVal hHostent.h_addr_list, 4
CopyMemory Address, ByVal AddrList, 4
End If

hFile = IcmpCreateFile()

If hFile = 0 Then
Ping = -2 ' MsgBox "Unable To Create File Handle"
Exit Function
End If

OptInfo.TTL = 255

If IcmpSendEcho(hFile, Address, String(32, "A"), 32, OptInfo, EchoReply, Len(EchoReply) + 8, Timeout) Then
rIP = CStr(EchoReply.Address(0)) + "." + CStr(EchoReply.Address(1)) + "." + CStr(EchoReply.Address(2)) + "." + CStr(EchoReply.Address(3))
Else
Ping = -1 ' MsgBox "Timeout"
End If

If EchoReply.Status = 0 Then
Ping = EchoReply.RoundTripTime
Else
Ping = -3
End If

IcmpCloseHandle hFile
WSACleanup

End FunctionPing "https://accesstr.net"

PROGRAMMER MEHMET
Cevapla
#2
Emek ve paylaşım için teşekkürler.
Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da