Skip to main content

AccessTr.neT


Gizlenmiş Metin Kutusunun İçeriğini Görmek

Gizlenmiş Metin Kutusunun İçeriğini Görmek

Çözüldü #1
böyle bir kod var hiç kullanan oldu mu
Visual Basic Code
Option Explicit
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function SendMessageAny Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As Long

Private Const WM_GETTEXT As Long = &HD
Private Const WM_GETTEXTLENGTH As Long = &HE


Private Function GetIE8AddressBar(ByVal MyClassName As String, Optional ByVal MyTitle As String) As Long

    Dim RetParent As Long
    Dim RetChild As Long
    
    RetParent = FindWindow(MyClassName, MyTitle)
    If RetParent Then
        RetChild = FindWindowEx(RetParent, 0&, "WorkerW", vbNullString) 'Caption= Navigation Bar
        RetChild = FindWindowEx(RetChild, 0&, "ReBarWindow32", vbNullString) 'previous child is the parent of this child
        RetChild = FindWindowEx(RetChild, 0&, "Address Band Root", vbNullString) 'previous child is the parent of this child
        RetChild = FindWindowEx(RetChild, 0&, "Edit", vbNullString)
        GetIE8AddressBar = RetChild
    End If

End Function

Private Sub Command1_Click()

    Dim MyIE8AddyBar As Long
    Dim RetStr As String
    
    MyIE8AddyBar = GetIE8AddressBar("IEFrame", vbNullString) 'call my function
    
    If MyIE8AddyBar Then 'if child editbox found
        RetStr = GetText(MyIE8AddyBar)
        Me.Caption = RetStr
    End If

End Sub

'gets the text of a textbox or a caption of most controls
'most people use GetWindowText API, but it doesnt seem to work for the IE8 editbox in my tests.
Private Function GetText(pHandle As Long) As String
       
    Dim Buffer As String
    Dim TextLength As Long
   
    TextLength = SendMessageAny(pHandle, WM_GETTEXTLENGTH, 0&, 0&)
    
    Buffer = String$(TextLength, 0&)
    SendMessageAny pHandle, WM_GETTEXT, TextLength + 1, Buffer
    GetText = Buffer
    
End Function
@benbendedeilem
Cevapla
#2
kullanmayan ama merak eden oldu mu
Cevapla
#3
Ne işe yarıyor.Varsa bir dosya incelemek isteriz merak gidermek için.
Cevapla
#4
bende merak ediyorum ama hiç örnek ratlamadım
Cevapla
#5
Ne işe yarıyormuş sonuç itibariyle.
Cevapla
#6
[Resim: do.php?img=10011]
şöyle gizlenmiş alanlardaki verileri gösteriyor
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da