Skip to main content

AccessTr.neT


Kapalı Projeyi Sıkıştırıp Onarmak

Kapalı Projeyi Sıkıştırıp Onarmak

Çözüldü #1
Kapalı projeyi sıkıştırıp onarmak mümkün mü
@benbendedeilem
Cevapla
#2

Visual Basic Code
Public Sub CompactRepairViaExternalScript()
    Dim vbscrPath As String
    vbscrPath = CurrentProject.Path & "\CRHelper.vbs"
    If Dir(CurrentProject.Path & "\CRHelper.vbs") <> "" Then
        Kill CurrentProject.Path & "\CRHelper.vbs"
    End If
    Dim vbStr As String
    vbStr = "dbName = """ & CurrentProject.FullName & """" & vbCrLf & _
    "resumeFunction = ""ResumeBatch""" & vbCrLf & _
    "Set app = CreateObject(""Access.Application"")" & vbCrLf & _
    "Set dbe = app.DBEngine" & vbCrLf & _
    "Set objFSO = CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")" & vbCrLf & _
    "On Error Resume Next" & vbCrLf & _
    "Do" & vbCrLf & _
    "If Err.Number <> 0 Then Err.Clear" & vbCrLf & _
    "WScript.Sleep 500" & vbCrLf & _
    "dbe.CompactDatabase dbName, dbName & ""_1""" & vbCrLf & _
    "errCount = errCount + 1" & vbCrLf & _
    "Loop While err.Number <> 0 And errCount < 100" & vbCrLf & _
    "If errCount < 100 Then" & vbCrLf & _
    "objFSO.DeleteFile dbName" & vbCrLf & _
    "objFSO.MoveFile dbName & ""_1"", dbName" & vbCrLf & _
    "app.OpenCurrentDatabase dbName" & vbCrLf & _
    "app.UserControl = True" & vbCrLf & _
    "app.Run resumeFunction" & vbCrLf & _
    "End If" & vbCrLf & _
    "objFSO.DeleteFile Wscript.ScriptFullName" & vbCrLf
    Dim fileHandle As Long
    fileHandle = FreeFile
    Open vbscrPath For Output As #fileHandle
    Print #fileHandle, vbStr
    Close #fileHandle
    Dim wsh As Object
    Set wsh = CreateObject("WScript.Shell")
    wsh.Run """" & vbscrPath & """"
    Set wsh = Nothing
    Application.Quit
End Sub

bunu nasıl kullanabiliriz

@benbendedeilem
Cevapla
#3
Sıkıştırıp onarılacak dosyada Access Seçenekleri>Geçerli Veritabanı>Kapanırken Düzemle yi işaretleyin.
Gerektiğinde Bu dosyayı kod ile açıp kapatın.
Cevapla
#4
evet mantıklı gözüküyor daha basit bir yöntemi yok mu
@benbendedeilem
Cevapla
#5
Bir Access çalışması kullanarak kapalı bir başka Access dosyasını mı sıkıştıracaksınız?
İnadına, ille de Accesstr.net...
Cevapla
#6
Evet olur mu
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da