Skip to main content

AccessTr.neT


Log Kaydı Oluşturmak

Log Kaydı Oluşturmak

Çözüldü #1
iyi günler
farklı yetkilere sahip çok fazla kullanıcının olduğu bir programda yapılan işlemlerin 
5N1K formatinda kaydedilmesi için ne yapılabilir(Kim nerede nasıl niçin ne yapmış) mesela 
sekreter Ali 
veli isimli çalışanın 
özlük bilgileri formunda 
adres alanında 
14.03.2020 08:05:25 de
güncelleme yapmış
bunu profosyonel programlar log.txt dosyası şeklinde kaydediyorlar.
biz nasıl yapabiliriz. Txt dosyası yoksa oluşturacak varsa sonuna eklemeye devam edecek
örnek ekle diyeceksiniz belki ama zaten örnek ekleyecek kadar bilsem mesele kalmayacak
bununla ilgili daha önce paylaşım var mı diye baktım bulamadım ya yok yada ben aramasını bilemedim
şöyle bir şey paylaşılmış
Visual Basic Code
CREATE TABLE [Audit Trail]
(
  id AUTONUMBER NOT NULL PRIMARY KEY,
  user CHAR(16) NOT NULL,
  timestamp DATETIME NOT NULL,
  action CHAR(254) NOT NULL,
  description CHAR(254),
  comment MEMO,
);
Visual Basic Code
Public Sub log(ByVal action As String, _
               Optional ByVal description As Variant = Empty, _
               Optional ByVal memo As Variant = Empty)
  Dim q As String
 
  q = "INSERT INTO [Audit Trail] " & vbCrLf
  q = q &([user], [timestamp], [action], [description], [memo]) " & vbCrLf
  q = q & "  VALUES('" & UserName() & "', " & vbCrLf
  q = q & "         #" & Now() & "#, " & vbCrLf
  q = q & "         '" & action & "', " & vbCrLf
  q = q & "         " & IIf(IsEmpty(description), "NULL", "'" & description & "'") & ", " & vbCrLf
  q = q & "         " & IIf(IsEmpty(memo), "NULL", "'" & memo & "'") & ")"
 
  Database.Execute(q)
End Sub

2.mesajda eklediğim aslında çok uygun
ben sqlite kullanıyorum veritabanında biriktirecek ama muhtemelen çok fazla şişmeye sebeb olur 
asıl sqlite dosyası yerine farklı bir sqlite dosyasına yazsa da olabilir onu da log.db diye oluştururuz
sizce log.txt mi daha çok yer kaplar yoksa 
log.db mi daha çok yer kaplar
Using a Recordset
Visual Basic Code
Function WriteLog(strEvent As String, strProcess As String)
  Dim dbs As DAO.Database
  Dim rst As DAO.Recordset

  Set dbs = CurrentDb()
  Set rst = dbs.TableDefs("tblLog").OpenRecordset
  With rst
    .AddNew
    !LogEvent = strEvent
    !LogProcess = strProcess
    .Update
    .Close
  End With
  Set rst = Nothing
  Set dbs = Nothing
  
End Function

Using SQL
Visual Basic Code
Function WriteLog(strEvent As String, strProcess As String)
  Dim sSQL As String

  sSQL = "INSERT INTO tblLog ( LogEvent, LogProcess ) " _
    & "VALUES ('" & strEvent & "', '" & strProcess & "')"

  DoCmd.SetWarnings False
  DoCmd.RunSQL sSQL
  DoCmd.SetWarnings True
  
End Function

bunu Excel için yapmışlar ama accesse uyarlanabilir belki
Visual Basic Code
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fs.CreateTextFile("c:\myLogFile.txt")

For Each i In MyArray
  xl.Workbooks.Open (i)
  Do Until xl.ActiveWorkbook.ReadOnly = False
    xl.ActiveWorkbook.Close (False)
    If GetAttr(i) = vbReadOnly Then SetAttr i, vbNormal
    xl.Workbooks.Open (i)
    If xl.ActiveWorkbook.ReadOnly = False Then
        ts.WriteLine "opened file: " & xl.ActiveWorkbook.Name
        Exit Do
    End If 
Loop    'Loop above till read/write active

'''''More code here when workbook read/write mode
Next
heralde bizim işimize yarayan kısım bu 

Visual Basic Code
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fs.CreateTextFile("c:\myLogFile.txt")

ts.WriteLine "opened file: " & xl.ActiveWorkbook.Name

Visual Basic Code
Sub create_log_file()

' Create File System object
    Set SysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Create log file
    Set TextStream = SysObj.CreateTextFile("c:\errorlog.log", True)
' Close logfile
    TextStream.Close

End Sub

Sub write_errors(error_message As String)

' Create File System object
    Set SysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Get log file
    Set TextFile = SysObj.GetFile("c:\errorlog.log")
' Open log file for appending
    Set TextStream = TextFile.OpenAsTextStream(8, -2)
' Write error message to log file
    TextStream.WriteLine error_message
' Close log file
    TextStream.Close

End Sub

buda giriş çıkışları kaydeden güzel bir kod
Visual Basic Code
Option Compare Database
Option Explicit
Private Const logBox As Boolean = True
' get computer name
Private Declare Function apiGetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Private Function ComputerName() As String
Dim sysName As String
Dim sLen As Long
sLen = 10&
sysName = String$(sLen, vbNullChar)
If apiGetComputerName(sysName, sLen) = 0& Then
ComputerName = "Unknown"
Else
ComputerName = Left$(sysName, sLen)
End If
End Function

Public Function OpenLog(obj As Object) As Long
Dim SDoc As String
Dim rs As DAO.Recordset
If logBox Then
SDoc = obj.Name
Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset("LOG_TABLE", dbOpenDynaset, dbAppendOnly)
rs.AddNew
rs!OpenDateTime = Now()
rs!CloseDateTime = Null
rs!DocName = SDoc
rs!ComputerName = ComputerName()
rs.Update
rs.Bookmark = rs.LastModified
OpenLog = rs!LogDocID
rs.Close
End If
End Function

Public Function CloseLog(obj As Object) As Long
Dim rs As DAO.Recordset
Dim sqlString As String
Dim SDoc As String
Dim sysString As String
If logBox Then
SDoc = obj.Name
sysString = ComputerName()
sqlString = "SELECT LOG_TABLE.* FROM LOG_TABLE WHERE ((LOG_TABLE.DocName = """ & SDoc & """) AND (LOG_TABLE.ComputerName = """ & sysString & """) AND (LOG_TABLE.CloseDateTime Is Null) AND (LOG_TABLE.OpenDateTime <= Now())) ORDER BY LOG_TABLE.OpenDateTime, LOG_TABLE.LogDocID;"
Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(sqlString)
If rs.RecordCount > 0& Then
rs.Edit
rs!CloseDateTime = Now()
rs.Update
Else
rs.AddNew
rs!OpenDateTime = Null
rs!CloseDateTime = Now()
rs!DocName = SDoc
rs!ComputerName = sysString
rs.Update
End If
rs.Bookmark = rs.LastModified
CloseLog = rs!LogDocID
rs.Close
End If
End Function
@benbendedeilem
Cevapla
#2
VBA Microsoft erişimi kullanarak metin dosyasına hataları yazmak
Visual Basic Code
Option Compare Database
Private Sub Command0_Click()
test_errorhandler
End Sub
Public Function test_errorhandler()
Dim db As Database
Dim rst As Recordset
On Error GoTo test_errorhandler_Error
Set db = CurrentDb
Set rst = db.OpenRecordset("select * from table1")
rst.Close
test_errorhandler_Exit:
Exit Function
test_errorhandler_Error:
logfile_handler Err, Err.Description, "test_errorhandler()", CurrentDb.Name
Resume test_errorhandler_Exit
End Function
Public Function logfile_handler(ByVal erNo As Long, ByVal erDesc As String, ByVal procName As String, ByVal dbName As String)
On Error GoTo logfile_handler_Error
Dim Log_file As String
Dim msg As String
Log_file = "Path for file\FileName.txt"
Open Log_file For Append As #1
Print #1, Now()
Print #1, "Database : " & dbName
Print #1, "Procedure: " & procName
Print #1, "Error No.: " & erNo
Print #1, "Desc. : " & erDesc
Print #1, String(40, "=")
Close #1
msg = "Procedure Name: " & procName & "Error : " & erNo & " : " & erDesc
MsgBox msg, , "logfile_handler()"
logfile_handler_Exit:
Exit Function
logfile_handler_Error:
MsgBox Err & " : " & Err.Description, , "logfile_handler()"
Resume logfile_handler_Exit
End Function
Cevapla
#3
Siz olsanız log kayıtlarını nerede tutarsınız
Txt dosyasında mı
Access veya sqlite tablosu olarak mı
Hergün her işlemi kaydedecek
Fomlara giriş çıkış
Kayıt ve update
Hatalar vs
Cevapla
#4
(14/03/2020 14:21)accessman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Siz olsanız log kayıtlarını nerede tutarsınız
Txt dosyasında mı
Access veya sqlite tablosu olarak mı
Txt ile yaparsanız harici program yüklemete gerek yok,sqlite ile yaparsanız bildiğim kadarıyla program yüklenmeli.Gerçi yüklenmedende oluyordu lakin programın boyutuçok büyüyordu bildiğim.
Bir zamanlar sqlite ye sarmıştım ordan aklımda.
Cevapla
#5
Sqlite dan  neden vazgeçtiniz 
Benim vertabanı zaten sqlite da o yüzden sıkıntı olmayabilir siz txt daha az yer tutar diyorsunuz galiba
Ben aynı zamanda log bilgileri değişmesin istiyorum yani txt yi açıp kayıtlar değiştiremesinler . Txt ye şifre konabiliyor mu
Cevapla
#6
Şifre bilmiyorumda txt yerine xml yada dll gibi bişeylerde oluyordu.Xml ile bilgim var az çok lakin dll yapmayı bilmiyorum Access ile tabii vb.net ile dll oluyor.

Txt kolay ve programsız çalışır diye yazmıştım aqlite kullanıyırsanız onunlada olabilir.Aslında bir formdan dosya indirmiştim orda log tutuluyordu galşba bulunca bir bakayım abey.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da