Skip to main content

AccessTr.neT


Wscript.shell Ve Vbsystemmodal İle Popup Mesaj

Wscript.shell Ve Vbsystemmodal İle Popup Mesaj

#1
şu kod ile 

Visual Basic Code
Public Function customClosingMsgBox( _
                                mesaj As String, _
                                Title As String, _
                                Sure As Integer, _
                                Optional Btn As Integer = vbOKOnly, _
                                Optional icn As Integer = vbQuestion, _
                                Optional dfBtn As Integer = vbDefaultButton1) As Integer
On Error GoTo Err_hata

    Dim objWshShell As Variant
    Dim intResult As Variant
        
    
    Set objWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    intResult = objWshShell.PopUp(mesaj, Sure, Title, Btn + icn + dfBtn + vbSystemModal)
    
    Select Case intResult
        Case -1
        Case vbOK '1
        Case vbCancel '2
        Case vbAbort '3
        Case vbRetry '4
        Case vbIgnore '5
        Case vbYes '6
        Case vbNo '7
    End Select
    
Exit_kod:
    customClosingMsgBox = intResult
    Exit Function

Err_hata:
    intResult = -1
    MsgBox Err.description
    Resume Exit_kod
    
End Function

"vbSystemModal" eklemeden önce güzel çalışıyordu şimdi hatalı görüntü çıkıyor
bu "vbSystemModal" nereye eklenmeli

@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da