Skip to main content

AccessTr.neT


Log Dosyasından Listboxa Veri Almak

Log Dosyasından Listboxa Veri Almak

Çözüldü #1
Log Dosyasından Listboxa  nasıl Veri Alabiliriz
Public Sub readFromTxtFile()
    Const conPATH_TO_FILE As String = "C:\Program Files\Medex.log"
    Dim strLine As String
    Dim varLineContents As Variant
    Dim intCtr As Integer
    
    Open conPATH_TO_FILE For Input As #1        'Open file.
    
    Do While Not EOF(1)                         'Loop until end of file.
      Line Input #1, strLine                    'Read line into variable.
        varLineContents = Split(strLine, " ")   'Parse Line contents using a Space
                                                'as the Delimiter
        For intCtr = LBound(varLineContents) To UBound(varLineContents)
          Debug.Print varLineContents(intCtr),
        Next
          'Debug.Print vbCrLf
    Loop
    
    Close #1    ' Close file.

End Sub
@benbendedeilem
Cevapla
#2
mrb.
Debug.Print varLineContents(intCtr)
işte bu satırda debug penceresine okuduğu satırlar yazılıyor.
siz listboxa vs artık nereye ne yaptırmak istiyorsanız bu kodun yerine yazarsanız.
Universal Form Tasarımı. devamlı güncelleniyor.
SQL TO Vba Convertör.
Cevapla
#3
Teşekkürler
@benbendedeilem
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task